Valot,kuva

Miksi yrityksellä tulee olla vastuullisuusohjelma?

Yrityksen vastuullisuusohjelma sisältää yrityksen tärkeimmät ja keskeisimmät vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, suunnitelmat ja mittarit niiden toteutumiselle. Uuden EU:n CSRD-kestävyysraportoinnin direktiivin myötä vastuullisuusohjelmasta puhutaan myös kestävyysohjelmana. Hyvä vastuullisuusohjelma tukee liiketoimintastrategiaa. Vastuullisuusohjelman tulee olla selkeä ja siinä olevien tavoitteiden asetettu riittävän pitkälle ajanjaksolle. Lisäksi mitattavuus selkeiden indikaattoreiden avulla auttaa hahmottamaan, miten yritys on edistynyt.  

Vastuullisuus on nykypäivänä enemmän kuin pelkkä trendisana – se on välttämätön osa menestyvää ja kestävää liiketoimintaa. Yritysten odotetaan olevan osa vastuullisemman maailman rakentamista. Huolellisesti koostettu vastuullisuusohjelma kannustaa yritystä toimimaan vastuullisesti koko arvoketjussa ja ottamaan huomioon sidosryhmien odotukset. Vastuullisuusohjelma on välttämätön työkalu kestävän ja menestyvän liiketoiminnan rakentamisen tueksi ja tavoitteiden seuraamiseen nykypäivänä. Uuden EU:n CSRD-kestävyysraportointidirektiivin tullessa voimaan, myös yhä useampien yritysten odotetaan raportoivan vastuullisuudestaan ja kestävyydestään. Lue lisää CSRD:stä täältä. 

Vastuullisuus on osa liiketoimintastrategiaa 

 Yrityksen liiketoiminta perustuu strategiaan ja vastuullisuuden tulee olla osa tätä strategiaa. Vastuullisuusohjelma on työkalu, joka auttaa jalkauttamaan vastuullisuustoimet käytännön työhön ja asettaa toimille seurattavat mittarit. Vastuullisuusohjelmaa käytetään usein johtamisen työkaluna ja vastuullisuudesta viestimisen apuvälineenä. Vastuullisuusohjelma sisältää tavoitteet, suunnitelmat, toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla yritys pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan.  

CSRD-direktiivin astuessa voimaan, yritys raportoi laajasti vastuullisuudestaan ja toimistaan eri osa-alueilla. Vastuullisuusohjelma on usein osa kokonaisraporttia, eli ohjelman edistymistä seurataan vuosi- tai kvartaalitasolla. Koska vastuullisuusohjelma on tärkeä työkalu yrityksen arjessa, vastuullisuusohjelman luomiseen kannattaa panostaa. 

Millainen on hyvä vastuullisuusohjelma?

Hyvä vastuullisuushjelma toimii yrityksen liiketoiminnan tukena monin eri tavoin: 
  • Sidosryhmien odotuksiin vastaamalla: Vastuullisuusohjelmaa luodessa selvitetään eri sidosryhmien odotukset yritykselle. Sidosryhmiin kuuluvat esimerkiksi asiakkaat, työntekijät, osakkeenomistajat, paikallisyhteisöt ja yhteiskunta laajemmin. Kun sidosryhmät otetaan huomioon vastuullisuusohjelmassa, myös heille tärkeistä teoista viestiminen tulee helpommaksi. Ohjelman seuranta ja päivittäminen lisää sidosryhmien sitoutuneisuutta yrityksen vastuullisuustyöhön. Lue vinkkimme onnistuneeseen sidosryhmävuorovaikutukseen.
  • Resursseja ohjaamalla: Vastuullisuusohjelma sisältää usein myös tavoitteita ja toimenpiteitä resurssien tehokkaaseen käyttöön. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen, jätteen määrän vähentäminen sekä henkilöstön työkyvystä ja turvallisuudesta huolehtiminen ovat osa vastuullista toimintaa, jotka tuovat samalla kustannussäästöjä.  Vastuullisuusohjelman avulla yritys voi löytää kestäviä tapoja tehostaa toimintaansa ja samalla edistää kestävää kehitystä. 
  • Viestinnän työkaluna: Helpottaa viestimistä yrityksen sisällä, toimitusketjulle ja ulkoisille sidosryhmille. Mitä yritys ajattelee vastuullisuudestaan, mitä se tavoittelee ja mittaa vastuullisuuttaan. Raportointi puolestaan kertoo, miten vuosittain on edetty suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
  • Maineen rakentamisen ja asiakasluottamuksen lisäämisen tukena: Yhä useammat kuluttajat tekevät ostopäätöksiä ottaen huomioon yrityksen vastuullisuuden. Vastuullisuusohjelman avulla yritys voi osoittaa sitoutumisensa ympäristönsuojeluun, hyvään hallintotapaan, ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen vastuuseen. Hyvin toteutettu vastuullisuusohjelma voi vahvistaa asiakkaiden luottamusta ja parantaa yrityksen mainetta.   

Yritykselle olennaiset kestävyyden teemat selvitetään CSRD-kestävyysraportoinnin yhteydessä olennaisuusanalyysin avulla. EU-direktiivin mukaisessa raportoinnissa hyödynnetään kaksoisolennaisuutta. Kaksoisolennaisuudessa otetaan huomioon sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Sisäinen ulottuvuus arvioi millaisia ESG-vaikutuksia (Environment, Social ja Governance) yrityksen omalla toiminnalla on, ulkoinen ulottuvuus taas tarkastelee ympäröivän maailman taloudellisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan.  Lue lisää kaksoisolennaisuudesta.
Olennaisuusanalyysi auttaa valitsemaan olennaisia kestävyyden teemoja myös käytännönläheiseen vastuullisuusohjelmaan.  

Millainen on hyvä vastuullisuusohjelma? 

Yrityksen on välttämätöntä luoda vastuullisuusohjelma, jos se haluaa pysyä relevanttina muuttuvassa maailmassa. Mutta millainen oikein on hyvä vastuulllisuusohjelma? Hyvä vastuullisuusohjelma on tiivis ja selkeä työkalu, joka sisältää vastuullisuustoimenpiteet ja keinot niiden toteutumisen seuraamiseen.  

Ota vastuullisuusohjelmaa luodessasi huomioon ainakin nämä asiat:
  1. Sidosryhmien kuuleminen: Ohjelmaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon sidosryhmien näkökulmat ja odotukset. Sidosryhmien kuuleminen ja vuorovaikutus auttavat varmistamaan, että vastuullisuusohjelma vastaa ympäröivän yhteiskunnan tarpeita.
  2. Tavoitteet ja mittarit: Ohjelman tulee sisältää selkeät ja mitattavat tavoitteet, jotka ohjaavat yrityksen vastuullisuustyötä. Tavoitteiden saavuttamista tulee seurata ja raportoida säännöllisesti. 
  3. Etenemissuunnitelma: Vastuullisuusohjelmaan kannattaa lisätä eri tavoitteille selkeä suunnitelma siitä, miten niitä edistetään. Suunnitelman aikajänteen kannattaa olla tarpeeksi pitkä.
  4. Viestintä ja työntekijöiden koulutus: Yrityksen tulee kommunikoida avoimesti vastuullisuustoimistaan sidosryhmilleen sekä tarjota työntekijöilleen koulutusta ja tiedotusta vastuullisuudesta. Vastuullisuusohjelma auttaa viestimään selkeästi ja läpinäkyvästi vastuullisuusteoista ja niiden etenemisestä. Hyvä viestintä rakentaa luottamusta ja selkeä ohjelma auttaa yrityksen jokaista työntekijää ymmärtämään vastuullisuustyön pääpiirteet. Lue artikkelistamme esimerkkejä miltä näyttää, kun yrityksen vastuullisuuspuhe ja vastuullisuusteot kohtaavat. 
  5. Seuranta: Vastuullisuusohjelman tulee olla joustava ja kehittyä ajan myötä. Yrityksen tulee arvioida ja päivittää ohjelmaa säännöllisesti vastatakseen uusiin haasteisiin ja odotuksiin. 

Yrityksen vastuullisuusohjelma on investointi pitkäaikaiseen menestykseen. Se auttaa yritystä rakentamaan vahvaa mainetta, selkeyttämään viestintää, tehostamaan resurssien käyttöä ja vastaamaan sidosryhmien odotuksiin. Tärkeintä on, että vastuullisuusohjelma on osa yrityksen ydintoimintaa ja sen toteuttamista pidetään jatkuvana prosessina. Vain tällä tavoin yritys voi olla kestävä ja menestyvä tulevaisuudessa. 

Kierivän kokeneet asiantuntijat ovat yrityksesi tukena vastuullisuusmatkallanne. Meillä on osaamista ja kokemusta useilta eri toimialoilta ja ymmärrämme yritysten ainutlaatuiset tarpeet. Autamme teidät vastuullisuustyön alkuun tai tulemme tueksi jo alkaneelle taipaleelle. Ota meihin yhteyttä ja kerro millaista tukea teidän yrityksenne tarvitsee.
Tutustu myös muihin vastuullisuuspalveluihimme. 

 

Kestävyysraportoinnin ja vastuullisuuden asiantuntija Riitta HaapanenRiitta Haapanen | Helsinki
riitta.haapanen@kieriva.fi
050 385 0805

 

 

Kestävyysraportoinnin, vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntija Riikka Kinnunen

Riikka Kinnunen | Forssa
riikka.kinnunen@kieriva.fi
043 850 0930

Scroll to Top