Satamien jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden tarpeet 

Kesällä 2021 astui voimaan päivitetty merenkulun ympäristönsuojelulaki, jonka mukaan satamia velvoitetaan muun muassa tehostamaan jätteiden erilliskeräystä ja tarkentamaan jätehuoltosuunnitelmien sisältöä. Lainsäädännön muutoksilla pyritään ehkäisemään merten roskaantumista ja ohjaamaan jätteitä satamien vastaanottolaitteistoihin entistä tehokkaammin, jolloin myös EU:n asettamat kierrätystavoitteet ovat helpommin saavutettavissa. 

Jätehuoltosuunnitelmat ovat tärkeä työkalu satamien arjessa jätehuollon toiminnan ohjaukseen. Tällä hetkellä jätehuoltosuunnitelmia käytetään laajasti satamahenkilöstön perehdytyksen työkaluna ja lisäksi jätehuoltosuunnitelmat antavat selkeät ohjeet satamaan jätehuollon järjestämiseksi. 

Jätehuoltosuunnitelmien avulla pystytään saavuttamaan helpommin kierrätykselle asetetut tavoitteet, sekä toteuttamaan lain yleisen velvoitteen mukaista etusijajärjestystä. Lain velvoitteiden noudattaminen on tärkeää, mutta tärkeässä roolissa on myös se, että jätehuoltosuunnitelma palvelee sen käyttäjiä. Parhaimmillaan jätehuoltosuunnitelma on käyttäjäystävällinen, visuaalinen ja helposti luettava. Tällä tavoin on mahdollista tehostaa jätehuoltosuunnitelman roolia sataman arjessa ja toisaalta saattaa tieto sataman jätehuoltojärjestelyjen järjestämisestä entistä laajemmalle joukolle sidosryhmiä ja sataman käyttäjiä. 

 

Opinnäytetyö ja sen keskeiset tulokset 

Mira Prykhodko teki syksyllä 2021 opinnäytetyönsä satamien jätehuollosta. Osana opinnäytetyötä toteutettiin kysely satamien jätehuollosta ja jätehuolto-osaamisesta.  

Syksyllä 2021 satamiin teetetystä kyselystä saaduista tiedoista on luettavissa, että jätehuoltosuunnitelmaa käytetään laajasti osana satamahenkilöstön jätehuollon perehdytystä ja erilliskeräys on varsin vaihtelevalla tasolla eri satamien välillä. Tulevaisuudessa on tärkeää keskittyä jätehuollon tehostamiseen ja yhtenäistämiseen satamien välillä. Satamahenkilöstöä tulee lisäksi perehdyttää tarvittavin väliajoin jätehuollon vaatimuksiin. Jätehuoltosuunnitelman maksimaalinen hyöty voidaan saavuttaa, kun se on laadittu tavoitteelliseksi. Tavoitteellisuuden kautta jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen mahdollistuu satamassa. Lisäksi jätehuoltosuunnitelman avulla voidaan kertoa sataman tekemästä ympäristötyöstä.  

Opinnäytetyössä koottiin yhteen keskeinen satamien jätehuoltoon vaikuttava lainsäädäntö. Lainsäädännön osalta opinnäytetyössä tarkasteltiin kuitenkin tarkemmin merenkulun ympäristönsuojelulakia ja sen uudistuksen mukanaan tuomia muutoksia. Tämän tutkimuksellisella otteella toteutetun opinnäytetyön osana toteutettiin selvitys satamien jätehuollon nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista satamien näkökulmasta.

Opinnäytetyön tilaajana toimi Kierivä Oy.

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201281776   

 

Scroll to Top