Purkumateriaali– ja rakennusjäteselvitystä koskeva asetus lausunnoilla

Selvityksellä ja sitä varten perustettavalla tietojärjestelmällä halutaan lisä selkeyttä ja yhdenmukaisuutta tietojen ilmoittamiseen ja edistää rakentamisen laadukkaita materiaalikiertoja. Lausuntokierrokselta odotetaan näkemyksiä paitsi asetuksen eri pykälistä myös rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelun seurantaryhmän tunnistamista erityiskysymyksistä.   

Rakentamislain (751/2023) 16 §:n mukaista purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitystä on valmisteltu pitkään. Selvityksen tavoitteena on ollut erityisesti materiaalikiertojen tehostaminen ja kiertotalousliiketoiminnan edistäminen vaikuttamalla muun muassa materiaalijakeiden määrittelyyn ja raportoinnin tarkkuuteen. Yhdenmukaisen, valtakunnallisesti kattavan selvitysvelvoitteen ja siihen perustuvan tietojärjestelmän odotetaan luovan myös nykyistä merkittävästi luotettavamman pohjan maamme rakennus- ja purkujätetilastoinnille, mikä taas mahdollistaisi rakennus- ja purkujätteisiin liittyvän ohjauksen täsmentämisen. 

Asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen sisällöstä, laadinnasta ja tietojen ilmoittamisesta. Asetuksen ei ole katsottu aiheuttavan sellaista hallinnollista taakkaa, että siihen olisi täytynyt kohdentaa rakentamislain korjaussarjaa, vaan päinvastoin sen tavoitteista on vallinnut melko kattava yksimielisyys.  

On kuitenkin tärkeää, että lausuntokierroksen yhteydessä saadaan näkemyksiä asetuksen toimivuudesta erityisesti rakennus- ja purkuhankkeita toteuttavilta tahoilta ja valvontaviranomaisilta. Erityisesti vähäisyyden tulkinnasta purkumateriaalien ilmoittamisessa sekä purkumateriaalien sekä maa- ja kiviainesten jäsennyksestä toivotaan näkemyksiä.  

Lue asetusta rinnakkain perustelumuistion ja rakentamislain kanssa

Itse asetus on hyvin ytimekäs ja lyhyt, ja monia ensi lukemalta tulkinnanvaraisiakin kohtia avataan tarkemmin perustelumuistiossa. Asetusvalmistelun yhteydessä onkin todettu monesti, että rakentamislain, ympäristöministeriön asetuksen ja siihen liittyvän perustelumuistion lukeminen rinnakkain on tarpeen kokonaisuuden hahmottamiseksi. Lakitekniikka ei aina ole kovin käyttäjäystävällistä. 

Käyttäjäystävällisyyttä haetaan asetukseen liittyvän tietojärjestelmän toteutuksella. Sen halutaan myös mahdollistavan tietojen vähimmäisvaatimuksia kattavamman tietojen ilmoittamisen, mikä koskee esimerkiksi uudelleenkäytettäviä rakennusosia. Keskeistä selvityksen laadinnassa on, että se toimii osana rakentamis- tai purkamisluvan hakemista tai purkamisilmoituksen tekemistä ja on käyttäjälleen selkeä ja helposti käytettävä. Jotta tähän päästään, sidosryhmiä tullaan kuulemaan myös tietojärjestelmän suunnittelun eri vaiheissa.  

Linkki lausuntopyyntöön https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e819d225-200a-40bc-82e0-9a13408dc4b6
Linkki rakentamislakiin https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230751
Linkki HE rakentamislaiksi https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220139 

Kierivä Oy:n asiantuntijat ovat toteuttaneet useita sääntelyä ja tietokantojen kehittämistä koskevia selvityksiä. Kierivällä on vahva kokemus kiertotalouden ja vastuullisuuden edistämisestä, kehitysprojekteista ja fasilitoinneista. Kierivän Riikka Kinnunen on toiminut purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksessä ympäristöministeriön asiantuntijana sekä asetusvalmistelussa että tietojärjestelmän palvelumuotoilussa ja sisällön määrittelyssä. Asiantuntijapalvelu on toteutettu yhteistyössä Ytekki Oy:n kanssa.  

 

Kestävyysraportoinnin, vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntija Riikka Kinnunen

Riikka Kinnunen | Forssa
riikka.kinnunen@kieriva.fi
043 850 0930

 

 

Kestävyysraportoinnin ja vastuullisuuden asiantuntija Riitta HaapanenRiitta Haapanen | Helsinki
riitta.haapanen@kieriva.fi
050 385 0805

 

Scroll to Top