Kierivä selvitti ympäristöministeriölle jäteraportoinnin nykytilaa yrityksissä

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää aiempaa kattavampaa ja luotettavampaa tietoa jätteistä ja tuotteista. Ympäristöministeriössä on käynnistynyt hanke, jossa kehitetään jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä. Hanketta edelsi esiselvitysvaihe, jossa Kierivä Oy selvitti yritysten nykyisiä jätetietojen raportointikäytäntöjä. Esiselvityksessä kerättyjen tietojen pohjalta määriteltiin kehitystarpeet sekä suositukset muutostarpeista raportointijärjestelmiin ja -menettelyihin EU:n asettamien raportointivelvoitteiden toteuttamiseksi.

– Jätesäädöspaketin raportointimuutokset ja kierrätystavoitteiden toteutumisen seuranta aiheuttavat väistämättä myös toiminnanharjoittajille muutoksia. Jäte- ja tuotetietojärjestelmän uudistamisella halutaan parantaa myös tietojen hyödynnettävyyttä sekä tietojen kulkua eri rekisterien välillä, kertoo Riikka Kinnunen Kierivästä.

– Esiselvitys antoi hyvän pohjan jäteraportointiin liittyvien ongelmakohtien tunnistamiseen ja toi yritysnäkökulman raportoinnin toteutuksen suunnitteluun, jatkaa erityisasiantuntija Eini Lemmelä ympäristöministeriöstä.

Tietoja ympäristöministeriön jäte- ja tuotetietojärjestelmän päivityksestä:

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä palvelee valtionhallintoa, viranomaisia, kuntia, yrityksiä, tutkijoita ja kansalaisia. Järjestelmään kerätään tietoa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta sekä esimerkiksi tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista, kuten pakkauksista. Tietoa hyödynnetään muun muassa ympäristövalvonnassa, tilastojen tuottamisessa, tutkimuksessa, jätehuollon kehittämisessä, kiertotalouden edistämisessä ja EU-raportoinnissa. Päivitettävän tietojärjestelmän ansiosta Suomi voi paremmin seurata kierrätystavoitteiden toteutumista sekä täyttää EU:n uudet raportointi- ja seurantavelvoitteet. Raportointitietojen keräämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön valmistellaan uusia kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia toiminnanharjoittajille.Tuleva jäte- ja tuotetietojärjestelmä helpottaa tietojen viemistä järjestelmään, kun järjestelmien käytettävyyttä parannetaan ja sähköiseen tiedonsiirtoon panostetaan. Tavoitteena on, että tietty tieto toimitetaan järjestelmään vain kerran. Yrityksille rakennetaan mahdollisuuksia hyödyntää omia raportointitietojaan, viranomaisten mahdollisuuksia tietojen tarkasteluun parannetaan ja tietoa julkaistaan mahdollisuuksien mukaan.

Lue lisää https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM051:00/2020

 

Lisätietoja:

Riikka Kinnunen

riikka.kinnunen@kieriva.fi puh. 043 850 0930

Scroll to Top