Mikä ihmeen kaksoisolennaisuus?

EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tuo uusia raportointivelvoitteita sadoille suomalaisille yrityksille tulevien vuosien aikana. Kaksoisolennaisuuden käsite on keskeisessä asemassa CSRD-direktiivin mukaisessa kestävyysraportoinnissa ja termi on ollut monien huulilla. Olemme vastanneet viime aikoina usein kysymykseen, mitä kaksoisolennaisuus oikein tarkoittaa ja miten se liittyy vastuullisuusraportointiin.

Jatkossa yritysten vastuullisuusraportointi toteutetaan kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukaan. Raportin sisältö määritellään direktiiviin kuuluvien ESRS-standardien (European Sustainability Reporting Standards) avulla. CSRD-direktiivi korvaa nykyisen NFRD-direktiivin (Non-Financial Reporting Directive). Lopullista versiota ESRS-standardeista odotetaan julkaistavaksi vuoden 2023 aikana.  Lue myös tietopakettimme CSRD-raportoinnista.

Yritykselle olennaiset kestävyyden teemat

Kestävyysraportoinnin ja yritysvastuun keskeisimpiä periaatteita on olennaisuus ja sen määrittely. Uudessa direktiivissä kaksoisolennaisuuden periaate (double materiality) ohjaa olennaisuusarvioinnin tekemistä. Kaksoisolennaisuuden avulla voidaan määrittää yritykselle olennaiset vastuullisuuden teemat, eli käytännössä myös se, mistä aiheista vastuullisuusraportoinnissa viestitään.

Kestävyyden olennaisuusarviointi pähkinänkuoressa:  

 • Millaisia ovat yrityksen toiminnan vaikutukset ympäröivään maailmaan?
 • Millaisia riskejä ja mahdollisuuksia, sekä niiden taloudellisia vaikutuksia yrityksen tulisi huomioida liiketoiminnassaan nyt ja tulevaisuudessa?

Kaksoisolennaisuuden ymmärtäminen on oleellista kestävyysraporttia koostaessa, mutta sen avulla voidaan hahmottaa myös yrityksen riskienhallintaa ja kestävyysarviointia. Kaksoisolennaisuuden analysointi voi herättää uusia ajatuksia tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien ideointiin.

Kaksoisolennaisuus: sisältä ulos ja ulkoa sisään

Kaksoisolennaisuutta tarkastellessa otetaan huomioon yrityksen sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Yrityksen vastuullisuutta ja sen vaikutuksia arvioidaan kahdesta näkökulmasta: sisältä ulos ja ulkoa sisään.

 1. Yrityksen ESG-vaikutuksia arvioidaan sisältä ulospäin
  • Miten yrityksen toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön?
 2. Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan ulkoa sisään
  • Miten yhteiskunta tai ihmiset vaikuttavat yrityksen toimintaan? Millaisia taloudellisia vaikutuksia muuttuvalla maailmalla voi olla liiketoimintaan?

Sisäistä ulottuvuutta arvioitaessa tarkastellaan koko yrityksen toimintaa ja sen ESG-vaikutuksia (Environment, Social ja Governance). Millainen vaikutus yrityksellä ja sen eri toiminnoilla on ympäristöön ja yritystä ympäröiviin yhteisöihin sekä ihmisiin? Tarkasteluun pitää ottaa monia asioita kuten päästöt ja energiankulutus, koko toimitusketjun turvallisuus ja ihmisoikeudet, liiketoiminnan eettisyys ja henkilöstön hyvinvointi.

Kaksoisolennaisuudessa tarkastellaan yrityksen vaikutuksia yhteiskuntaan ja muuttuvan maailman vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan.
Kaksoisolennaisuus vastuullisuusraportoinnissa tarkastelee yrityksen ESG-vaikutuksia ja yrityksen talouteen vaikuttavia tulevaisuuden riskejä ja mahdollisuuksia.

Ulkoinen ulottuvuus on helppo mieltää ”ollaanko hereillä” -ulottuvuudeksi. Jos yritys on hereillä muuttuvassa maailmassa, on helpompaa tarkastella millaisia riskejä tai mahdollisuuksia eri kestävyyskysymykset ja mahdollliset muutokset aiheuttavat. Miten esimerkiksi muuttuva lainsäädäntö vaikuttaa liiketoimintaan? Entäpä sidosryhmien muuttuvat odotukset ja vaatimukset?  

Olennaisuus ohjaa raportointia

CSRD-direktiivissä raportoidaan ESRS-standardien neljän luokan mukaisesti. Yritysten toimintojen vaikutuksissa on runsaasti eroja. Sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavan yrityksen olennaisimmat vaikutukset eivät välttämättä ensisijaisesti liity ESRS:n kaikkiin ympäristöstandardeihin, mutta monen teollisuus- tai energia-alan toimijan on ne huomioitava ja raportoitava. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen olennaisimpia vaikutuksia voivat taas olla sosiaaliset vaikutukset palveluidensa kautta asiakkaisiinsa ja yhteiskuntaan.

Yritys raportoi kestävyydestä ja vastuullisuudesta ESRS standardien mukaan.
ESRS-standardit on jaettu neljään luokkaan.

Tunnista liiketoimintamahdollisuuksia ja riskejä

Ulkoisella ulottuvuudella eli ympäröivän maailman vaikutuksilla yritykseen tarkoitetaan erityisesti riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja taloudelle. Kun tämä tieto tuodaan osaksi olennaisuusanalyysiä, ollaan kaksoisolennaisuuden ytimessä. Jos yrityksen koko toiminta on esimerkiksi täysin riippuvaista fossiilisista polttoaineista, on syytä pohtia tulevaisuuden tuomia riskejä liiketoiminnalle. Lainsäädäntö, hintakehitys ja monet muut asiat tulevat vaikuttamaan tällaisen yrityksen liiketoimintaan lähivuosina aivan varmasti. Kuluttajatottumusten muutokset tai vaikkapa tiukentuva jätelainsäädäntö voivat taas tuoda mukanaan aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia monelle toimijalle. Tämän takia on todella hyvä olla hereillä ja tunnistaa tulevaisuuden riskit ja mahdollisuudet.

Olennaisuusanalyysi ja kaksoisolennaisuus 

 • Kaksoisolennaisuudessa otetaan huomioon sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Sisäinen ulottuvuus kattaa yrityksen toiminnan vaikutukset, ulkoinen ulottuvuus taas tarkastelee ympäröivän maailman vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan.
 • Huolellisesti tehty olennaisuusanalyysi on kestävyysraportoinnin edellytys. Olennaisuusanalyysi kokoaa tärkeää tietoa myös johtamisen ja riskienhallinnan tueksi.
 • Viitekehyksestä riippumatta olennaisuus kannattaa aina määritellä huolella. Tässäkin asiassa maalaisjärjen käyttö on edelleen sallittua ja suotavaa.
 • Ammattilaisen puoleen voi kääntyä missä tahansa vaiheessa. Kierivän asiantuntijat tarjoavat käytännönläheistä tukea kestävyysraportointiin. Kun tieto kerätään oikeista lähteistä ja pohja raportille on luotu, raportin vuosittainen päivittäminen on helpompaa.

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa 2023 asetusluonnoksen kestävyysraportoinnin standardeiksi (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Komissio kerää lausuntoja luonnoksesta 7.7.2023 saakka. Lopullista versiota ESRS-standardeista odotetaan julkaistavaksi vuoden 2023 aikana.

Kierivän kokeneet asiantuntijat ovat yrityksesi tukena vastuullisuusmatkallanne. Meillä on osaamista ja kokemusta useilta eri toimialoilta ja ymmärrämme yritysten ainutlaatuiset tarpeet. Autamme teidät vastuullisuustyön alkuun tai tulemme tueksi jo alkaneelle taipaleelle. Ota meihin yhteyttä ja kerro millaista tukea teidän yrityksenne tarvitsee.
Tutustu myös muihin vastuullisuuspalveluihimme. 

Kestävyysraportoinnin ja vastuullisuuden asiantuntija Riitta HaapanenRiitta Haapanen | Helsinki
riitta.haapanen@kieriva.fi
050 385 0805

Kestävyysraportoinnin, vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntija Riikka KinnunenRiikka Kinnunen | Forssa

riikka.kinnunen@kieriva.fi
043 850 0930

Scroll to Top